Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na apríl 2012 - september 2012

Činnosť útvaru hlavného kontrolóra v plánovanom období bude zameraná na:

 

1. kontrolnú činnosť

2. mimokontrolnú činnosť

3. plnenie uznesenia zastupiteľstva č. 32/2003

 

1. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

 

    V kontrolnej činnosti v plánovanom období bude útvar hlavného kontrolóra vykonávať kontroly podľa predloženého plánu, ktorý tvorí prílohu tohto materiálu, a plniť úlohy v kontrolnej činnosti v zmysle § 19c ods. 1 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov ktoré sú nasledovné:

 

• kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja, ako aj s majetkom, ktorý samosprávny kraj užíva podľa osobitných predpisov,

• kontrola príjmov a výdavkov samosprávneho kraja,

• kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení samosprávneho kraja

• kontrola dodržiavania interných predpisov samosprávneho kraja,

• kontrolu vybavovania sťažností a petícií

• kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

Podľa predloženého materiálu plánuje vykonať v danom období útvar hlavného kontrolóra 30 následných finančných kontrol u fyzických a právnických osôb podliehajúcim kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra v zmysle § 19c ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.

 

2. MIMOKONTROLNÁ ČINNOSŤ

 

V rámci mimokontrolnej činnosti v zmysle ustanovení § 19e zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov hlavný kontrolór:

 

a) predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v mieste obvyklým,

 

b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja a k návrhu záverečného účtu samosprávneho kraja pred jeho schválením v zastupiteľstve,

 

c) na požiadanie zastupiteľstva alebo predsedu predkladá správu o výsledkoch kontroly zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

 

d) predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

 

e) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

 

f) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,

 

g) sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným,

 

h) môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom.

 

3. PLNENIE UZNESENIA ZASTUPITEĹSTVA č. 32/2003

 

Na základe úlohy vyplývajúcej z Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 32/2003 zo dňa 26.06.2003:

• predkladá hlavný kontrolór každé 2 mesiace poslancom zastupiteľstva aktualizovaný plán kontrolnej činnosti o zoznam zariadení, ktoré budú v nasledujúcich dvoch mesiacoch kontrolované.

 

V Trnave 18.01.2012

predkladá: Ing. Ľudovít Daučo

hlavný kontrolór